THUÊ BAO TRÚNG GIẢI THÁNG THỨ HAI (TỪ 30/07/2018 ĐẾN 28/08/2018)

Chúc mừng thuê bao dưới đây là thuê bao có phiên thời gian đếm ngược từ 2018 về 0 lớn nhất trong tháng thứ hai từ 30/07/2018 đến 28/08/2018 của dịch vụ Lì Xì Việt.

STT

THUÊ BAO TRÚNG GIẢI

SỐ LƯỢNG PHIÊN MAX (2018s)

PHIÊN CAO THỨ NHÌ

GIẢI THƯỞNG

1

84127xxxx366

0

1486

01 điện thoại OPPO F5 6GB

Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.